ahmad daishid

АХМАД ДАЙЧИД

 1. Н.Зәңгібай
 2. Тана
 3. Т.Бодаубай
 4. Байшуақ
 5. Сайылхан
 6. Аязбай
 7. Әбдолда
 8. Чинхүү
 9. Әдбділ
 10. Равжин
 11. Батхуяг
 12. Жанабыл
 13. Сандал
 14. Дамиран