3 -р сургууль

НОГООННУУР СУМЫН ЕБ-ын 3 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ТОВЧ ТҮҮХ

Ногооннуур сумын ЕБ-ын 3 дугаар сургууль нь Ногооннуур сумын 2-р багийн төвд байрладаг бөгөөд аймгийн төвөөс 50 км, сумын төвөөс 60 км зайд оршдог.
Тус сургууль нь анх Баян-Өлгий аймгийн АДХГЗ ба Намын Хорооны 1988 оны 4-р сарын 16 өдрийн № 06 тоот тогтоол ёсоор 1988 оны 9-р сарын 01 өдөр байгуулагдсан. Анх 1 багш, 15 сурагчтай , 2 техник ажилчинтай байсан.
Анхны багшаар Х.Алтын , нярав-бэлтгэгчээр Х.Жумайхан , галч цэвэрлэгчээр А.Тохай нар ажиллаж байв.
Тус сургуульд захирлаар

1988-1990 онд Х.Алтын
1990-1992 онд Х.Монголхан
1992-2016 онд А.Серикбай ,
2016 оноос эхэлж одоог хүртэл Б.Нуршашхан нар тус тус ажиллаж ирэв.


Өнгөрсөн 30 жилд тус сургуульд ажиллаж байсан багш, ажилчид: багш Х.Алтын, багш Х.Монголхан, багш А.Серикбай, багш К.Айгүл, нярав-бэлтгэгч Х.Жумайхан, багш С.Майлыхан, багш А.Саулет, галч-цэвэрлэгч А.Тохай, багш М.Гүлдан, багш С.Бахытбүл, багш А.Иманшарив, тогооч Х.Анар, угаачг С.Бахира, жижүүр Ж.Харлыгаш, тогооч Б.Гүлдарига, тогооч А. Ахнур, малчин А.Сайлау, үйлчлэгч М.Маржангүл нар байсан.

Одоогоор манай сургууль 16 багш, ажилчидтай. Үүнд:

 1. Захирал Б.Нуршашхан
 2. багш Т.Гүлхайша
 3. багш К.Харлыгаш
 4. багш З.Сейтмурат
 5. багш Я.Мейрамгүл
 6. багш Х.Алия
 7. багш Х.Серикжан
 8. дотуур байрны багш С.Армангүл
 9. нярав Б.Аманкелди
 10. жижүүр З.Мейрам
 11. тогооч Ш.Айжан
 12. үйлчлэгч Т.Марат
 13. үйлчлэгч О.Жанипа
 14. тогооч А.Дария
 15. галч-манаач Т.Ертай
 16. галч-манаач Ж.Тилеубек нар ажиллаж байна.