10 р баг

ШАРГОВЬ БАГ
Сумын ИТХ-ын 2019 оны 31 тогтоол, аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 09 дүгээр тогтоолоор тус сумын 5 дугаар баг буюу Ямаат багаас Шарговь нэртэй байгуулагджээ. Багийн анханы засаг даргаар Аясханы Аят томилогдон ажиллаж байна.